Privacybeleid

Op deze pagina leest u welke gegevens wij verzamelen als u de websites en/of diensten van Online Contracteren.nl B.V. (hierna: "Online Contracteren.nl" of "wij") gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacybeleid is voor het laatste gewijzigd op 3 juni 2020.

1. Wie is Online Contracteren.nl en op wie is dit privacybeleid van toepassing?

Online Contracteren.nl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende in Driebergen-Rijsenburg en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75615894. U kunt ons per e-mail bereiken via info@onlinecontracteren.nl.

Dit privacybeleid is van toepassing op: 

 • klanten/relaties van Online Contracteren.nl;

 • potentiële klanten/relaties met wie Online Contracteren.nl contact heeft gelegd of wil leggen of heeft gehad; 

 • bezoekers van de websites van Online Contracteren.nl;

 • ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van Online Contracteren.nl;

 • alle andere personen die contact opnemen met Online Contracteren.nl of van wie Online Contracteren.nl persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelt Online Contracteren.nl?

 

Op onze websites (www.onlineontracteren.nl en www.sanctionchekc.eu) kunt u bekijken welke diensten en producten wij aanbieden en kunt u een passende dienst/product afsluiten/afnemen. Ten behoeve van het verlenen van onze dienstverlening en/of het aanbieden van onze producten verwerken wij daarvoor mogelijk van u de onderstaande categorieën van persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens.

 • bedrijfsnaam;

 • e-mailadres;

 • factuuradres;

 • geboortedatum (ondertekenaar UBO-verklaring);

 • geslacht;

 • IBAN en tenaamstelling;

 • indien van toepassing: UBO-verklaring ("Ultimate Benificial Owner" of "uiteindelijk belanghebbende"), inclusief details transactiebontransactie bon;

 • IP-adres;

 • klikgedrag in toegezonden e-mails;

 • KvK-nummer;

 • MAC-adres;

 • NAW-gegevens;

 • postcode en plaats;

 • rechtsvorm;

 • telefoonnummer.

Let op: naast dat wij uw gegevens mogelijk verwerken die actief door u worden verstrekt, verzamelen wij mogelijk ook gegevens voortkomend uit de volgende openbare bronnen:

 • social media platforms;

 • het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

De onder '2' genoemde (persoons)gegevens kunnen voor de volgende doeleinden verwerkt worden:

 • het verwerken van inkomende e-mails en/of contactformulieren met vragen en/of klachten;

 • het toegankelijk en bruikbaar maken van onze website;

 • om u informatie toe te zenden omtrent onze eigen producten en/of diensten (marketing);

 • om u relevante informatie toe te zenden voor uw gebruik van onze producten en/of diensten;

 • ter beveiliging van de website en om deze te verbeteren;

 • ter controle van de door u aangeklikte onderdelen in de door ons verstuurde e-mails;

 • om met uw toestemming informatie over u te verstrekken aan derden, of wanneer dit noodzakelijk is op basis van geldende wet- en regelgeving;

 •  om onze dienstverlening aan u aan te kunnen bieden.

Wij willen u op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze producten en diensten. Mocht u geen e-mailberichten van Online Contracteren.nl willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@onlinecontracteren.nl. Daarnaast kunt u zich te allen tijde afmelden voor dergelijke e-mails die wij sturen door middel van een afmeldlink.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

4. Hoelang bewaart Online Contracteren.nl persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, tenzij Online Contracteren.nl verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren.

5. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is onze website afdoende beschermd (o.a. https) door o.a. te werken met sterke persoonlijke wachtenwoorden die regelmatig veranderd worden. Daarnaast worden eventuele papieren dossiers in een versleutelde kast opgeslagen. Persoonsgegevens worden door medewerkers enkel ingezien op een need-to-know basis.

Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging concreet inrichten, kunt u contact opnemen via info@onlinecontracteren.nl.

6. Gebruik door derden

Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, tenzij dit uit ons privacybeleid blijkt. Wij delen uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

·        wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

·        dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;

·        u hier toestemming voor geeft;

·        wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;

·        wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners ("verwerkers") inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die AVG daaraan stelt. De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn: IT-leveranciers en -dienstverleners en betaling dienstverleners.

7. Cookies & Pixels

Via de websites (www.onlinecontracteren.nl en www.ubo-x.nl) kan Online Contracteren.nl gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Wij plaatsen enkel functionele en/of noodzakelijke cookies.

Naast cookies werken wij ook met pixels. Deze pixels plaatsen wij in de door ons verstuurde e-mails. Middels deze pixels kunnen wij o.a. inzien waar u in deze e-mail op geklikt heeft. Deze pixels dienen er enkel toe om te controleren of u ten volle gebruik heeft kunnen maken van onze dienstverlening en/of afgenomen product.

8. Websites van derden

De websites kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Online Contracteren.nl verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Online Contracteren.nl heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Online Contracteren.nl worden verwerkt. Online Contracteren.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor diensten en/of websites van derden.

9. Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Indien u een relatie tot ons heeft en wij daarom uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons op te nemen om gebruik te maken van uw rechten ten aanzien van deze gegevens (info@onlinecontracteren.nl). Online Contracteren.nl zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Online Contracteren.nl uw verzoek afwijst zal aangeven worden waarom dit gebeurt.

U kunt gebruik maken van de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken, voor zover wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming.

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Mocht u van uw rechten gebruik willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

10. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze websites en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

11. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@onlinecontracteren.nl.

Online Contracteren.nl B.V.